Απαεριωτές


Τι είναι οι απαεριωτές;

Οι απαεριωτές απομακρύνουν τα διαλυμένα αέρια στο νερό, κυρίως το οξυγόνο και το διοξείδιο του άνθρακα. Οι απαεριωτές χρησιμοποιούνται κυρίως στο τελευταίο στάδιο εγκαταστάσεων απαλκαλίωσης με ιονανταλλακτικές ρητίνες, προκειμένου να απομακρυνθεί το διοξείδιο του άνθρακα από το νερό.

Τι είναι η απαερίωση;

Απαερίωση είναι η διαδικασία αφαίρεσης των διαλυμένων στο νερό αερίων. Τα διαλυμένα στο νερό αέρια είναι το οξυγόνο, το διοξείδιο του άνθρακα και το χλώριο. Τα αέρια συναντώνται στα φυσικά νερά ή είναι προϊόν χημικών ενώσεων από την αφαλάτωση του νερού τροφοδοσίας. Το χλώριο συναντάται σε νερά που έχουν υποστεί επεξεργασία για την απομάκρυνση των βλαβερών μικροοργανισμών. Για την απαερίωση υπάρχουν δύο μέθοδοι: α) η φυσική μέθοδος, δηλαδή οι απαεριωτές και β) η χημική με την εισαγωγή χημικών πρόσθετων στο νερό.

Πώς λειτουργούν οι απαεριωτές;

Οι απαεριωτές αποτελούνται από πληρωτικό υλικό, φυσητήρα αέρα, ενδιάμεση δεξαμενή απαλκαλιωμένου νερού για παροχή νερού μέχρι 50 κυβικά μέτρα την ώρα. Οι απαεριωτές λειτουργούν είτε με παροχή ατμού κατ’ αντιρροή (απαεριωτές οξυγόνου) είτε κατ’ αντιρροή με αέρα (απαεριωτές διοξειδίου του άνθρακα). Ο ατμός αναμιγνύεται με το νερό και θερμαίνεται πριν τη διαδικασία ατμοποίησης. Η αύξηση της θερμοκρασίας απομακρύνει τα αέρια από το νερό μέσω των φυσαλίδων και φθάνει στην ολική τους αφαίρεση στην κατάσταση βρασμού. Είναι γνωστό ότι τα αέρια διαφεύγουν μόνο από την επιφάνεια του νερού και άρα απαιτείται κατά το δυνατόν μεγαλύτερη επιφάνεια για την απαερίωση.

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός απαεριωτή;

Οι απαεριωτές είναι πιεστικοί ή ατμοσφαιρικοί, αποτρέπουν την οξείδωση στο δίκτυο ατμού. Μπορούν να τοποθετηθούν οριζόντια ή κάθετα. Διαθέτουν συγκρότημα μείωσης, διαχειρίζονται το συμπύκνωμα ατμού και νερού. Είναι αυτόνομες μονάδες που διαθέτουν ενσωματωμένο τον εξοπλισμό λειτουργίας ασφαλείας, έχουν ισχυρή θερμική μόνωση για μηδενικές απώλειες και πλήρως αυτοματοποιημένη λειτουργία.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα ενός απαεριωτή;

Η δυνατότητα πρόσβασης για τη συντήρησή του. Η μεγάλη διάρκεια ζωής, η αντιδιαβρωτική βαφή, η μόνωση με ορυκτοβάμβακα, τα όργανα αυτοματισμού και ρύθμισης της λειτουργίας, το σύστημα βελτίωσης ποιότητας νερού με χημικούς παράγοντες.

απαεριωτες νερου

Ποιοι είναι οι τύποι απαεριωτών;

1. Κενού: Χρησιμοποιούν αντλία κενού για τη διατήρηση του κενού και την απομάκρυνση των αερίων. Το μειονέκτημά τους είναι το μεγάλο κόστος λειτουργίας και ο κίνδυνος διαρροής αέρα στο νερό λόγω της υποπίεσης.

2. Πολυβάθμιοι απαεριωτές

3. Χαμηλής πίεσης με ανακυκλοφορία

4. Ανάμειξης με πτώση νερού ή Μονοβάθμιος Απαεριωτής: Παρέχει ικανοποιητική ροή ατμού και αερίων από το κάτω μέρος προς την επιφάνεια. Για μία σωστή απαερίωση απαιτείται θερμοκρασία εισόδου του νερού τουλάχιστον 15 βαθμών κελσίου κάτω από το σημείο ατμοποίησης. Το νερό που απαλλάχθηκε από τα διαλυμένα αέρια (απαεριώθηκε) το συγκεντρώνει στην τροφοδοτική δεξαμενή.

Πώς επιτυγχάνεται η καλή λειτουργία του απαεριωτή;

Με ικανοποιητική διασπορά του νερού σε μικρά σταγονίδια για να υπάρχει καλή ανάμειξη νερού και ατμού. Με μεγάλη επιφάνεια συναλλαγής θερμότητας και μεγάλο χρόνο επαφής νερού και ατμού. Με μικρές αντιστάσεις για να αποφεύγεται η μεγάλη πτώση πίεσης του ατμού. Με ομοιόμορφη κατανομή ατμού σε όλη τη διατομή του απαεριωτή. Με μεγάλο δοχείο τροφοδοσίας σε νερό για τις αλλαγές φορτίου.Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.